1      Dilbeek groener

Dilbeek heeft nog vele groene plekjes maar de druk op de open ruimte, bossen en natuur blijft groot. Voor ons is het evident dat we deze absolute troef voor onze gemeente niet alleen moeten beschermen maar ook versterken. Meer en beter groen is ook een van dé maatregelen tegen luchtvervuiling, zo maken we de Dilbekenaren gezonder.

1.1     Natuur, groen en milieu

 • Deze legislatuur plantten we al het Herdebeekbos aan, met de gemeente streven we naar minstens 1 extra boom per inwoner. Afgerond beschikt Dilbeek op het einde van de volgende legislatuur over minstens 43.000 extra bomen, verspreid over (speel)bossen, boomgaarden en bomenrijen! Ook als de gemeente bomen kapt, zullen deze elders gecompenseerd worden.
 • We gaan voor een openbaar park bij elke kern. In veel kernen is er nu geen openbaar groen, terwijl dit echt broodnodig is. Zo maken we bijvoorbeeld van het pleintje aan de kerk van Itterbeek, aangevuld met de aanliggende percelen van het OCMW, een officieel park. Samen met de buurt kijken we hoe deze nieuwe parken aanleggen. Mogelijke ideeën zijn een Finse piste met fitnesstoestellen voor de sportievelingen, een petanquebaan voor de rustige sporters en een hondenlosloopzone met zitbank. Zo worden openbare parken veilige ontmoetingsplekken met een natuurlijke sociale controle.
 • Alle woonkernen worden groen en blauw ingericht, met bomen, bloemenperken, zitbanken, met plaats voor water, natuurlijke riviertjes en overstromingsplekken.
 • Dilbeek bevat veel grote domeinen die niet toegankelijk zijn voor het grote publiek. Samen met de eigenaars willen we bekijken hoe we deze kasteeldomeinen toegankelijk kunnen maken voor alle Dilbekenaren.
 • We richten de openbare ruimte natuurvriendelijk in door het gebruik van inheemse planten- en bomensoorten, het voorzien van schuil- en nestplaatsen voor de verschillende vogel- en andere diersoorten en laten de natuur z’n gang gaan waar mogelijk.
 • We doen actief aan natuurontwikkeling in valleigebieden door het opstellen van ruimtelijke uitvoeringsplannen, door medewerking aan landinrichtingsplannen en door het stimuleren van grondeigenaars om hieraan deel te nemen. Door hier gerichte acties te ondernemen, behoeden we woningeigenaren voor overstromingen en modderstromen.
 • Modder houden we op het veld in plaats van op de weg. We zetten in op de verdere ontwikkeling van een erosiebestrijding- en waterbeheersingsplan.
 • Door lokale zuivering en afkoppeling van afvalwater willen we alle Dilbeekse beken proper maken. Op basis hiervan worden de prioriteiten inzake rioleringswerken bepaald.
 • We voorzien subsidies, met een minimum van 100.000 euro per jaar, voor zowel de aankoop, inrichting en ontsluiting, als voor het beheer van natuurgebieden. Hierbij ligt de prioriteit op een gericht verwervingsbeleid van ecologisch belangrijke terreinen, met de nadruk op de grote gebieden en de ecologische corridors tussen deze gebieden.
 • We maken een natuuractieplan: hoe de Dilbeekse natuurwaarden te vergroten en de Dilbeekse koestersoorten te beschermen. Hier hoort ook een bijenplan bij.
 • Natuur hoort niet enkel thuis in reservaten of groene bufferstroken, maar ook dichtbij de mensen. Straatgroen, gevelgroen en groendaken zijn goede voorbeelden van plantengroei in woonkernen. Ze leveren schaduw als het zonnig is, bufferen water als het nat is en koelen door verdamping als het heet is. Onze scholen en openbare gebouwen kunnen daarin een voorbeeldfunctie hebben.
 • Braakliggende gronden richten we in als tijdelijke natuur. Voor gemeentelijke braakliggende gronden hoort dit een verplichting te zijn, voor private gronden zal de gemeente motiveren en adviseren.
 • De gemeente controleert de jachtplannen op het Dilbeekse grondgebied en voert een jachtverbod in op gronden die eigendom zijn van gemeente en OCMW. Waar mogelijk informeert de gemeente grondeigenaren dat ze deel uitmaken van jachtgebieden.
 • Fijn stof is een stille doder en is ook in onze gemeente een enorm groot probleem. Op basis van metingen moet het een prioriteit zijn om de hoeveelheid fijn stof in onze gemeente te doen dalen.
 • We onderzoeken samen met geïnteresseerden of een overkapping van de ring tussen afrit 12 en de grens met Anderlecht mogelijk is. We pleiten ook voor een daling van de maximumsnelheid tot 90 of 100 km/uur. Dit zal voor een aanzienlijke reductie van lawaai en fijn stof zorgen.

1.2     Dierenwelzijn

 • Gemeentelijk meldpunt voor verwaarloosde dieren, inclusief een samenwerkingscontract met een nabijgelegen dierenopvang. Dit meldpunt onderneemt concrete stappen naar een oplossing voor de dieren en in samenwerking met andere bevoegde diensten (politie, controleurs dierenwelzijn van de Vlaamse overheid). 
 • Elke deelgemeentekern krijgt een groenzone met een hondenlosloopzone. Hier kan u met uw viervoeter naar  hartenlust spelen zonder in conflict te komen met andere gebruikers van de openbare ruimte. De hondenlosloopzone wordt uitgerust met zitbanken voor de baasjes.
 • Dieren maken deel uit van ons sociaal weefsel. Als gemeente waken we erover dat de dierenrechten gerespecteerd worden.

1.3     Ruimtelijke ordening

 • Dilbeek kiest voluit voor een betonstop tegen 2025. We passen de principes van betonstop en verdichting meteen al toe op projecten en gronden van de gemeente, OCMW, kerkfabrieken, … Steeds met aandacht voor de leefkwaliteit van de bewoners. Hiervoor starten we met een proefproject "Bouwrechtenruil", met de mogelijkheid tot uitdoving van lintbebouwing
 • We gaan voluit voor de uitvoering van het Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Open Ruimte & RUP Bebouwde Ruimte. Hiermee beschermen we de bestaande groene en open ruimte die er nog over is in onze gemeente.
 • We keuren geen nieuwe verkavelingen meer goed en snijden geen woonuitbreidingsgebieden meer aan.
 • Dilbeek werkt actief aan de gezonde verdichting van de kernen, met name op de plaatsen die goed ontsloten zijn voor het openbaar vervoer. We houden hierbij steeds rekening met de karakteristieken van het dorp, op maat van de omgeving. Geen hoge torenblokken in Sint-Martens-Bodegem dus.
 • In samenspraak met dorps- en gemeenschapsraden, werken we rond projecten rond renovatie in dorpscentra. Hierbij kiezen we maximaal voor verweving van functies en efficiënt ruimtegebruik.
 • Bij het vormgeven van een verkaveling voorzien we minstens 1 plaats voor autodelen.
 • Bij de heraanleg van publieke ruimte houden we rekening met een set aan kwaliteitscriteria. Kwalitateitsvolle publieke ruimte biedt comfort aan de gebruikers: wandelcomfort, verblijfscomfort, voldoende rustpunten, zitplaatsen en toiletten, zichtkwaliteit, geen geluidsoverlast. 

1.4     Afval en afvalvoorkoming

 • Wij zetten ons in voor propere straten zonder weggeworpen blikjes en plastic flessen. Als gemeente moeten wij ons inzetten om rotzooi op te ruimen, maar een belangrijke oplossing voor zwerfvuil is statiegeld op blikjes en plastic flessen. Groen-sp.a strijdt hier eenduidig voor; we roepen niet enkel om propere straten, maar reiken ook oplossingen aan.
 • Een actief beleid om sluikstorters op te sporen en te bestraffen, waarbij de sancties de ware kosten dekken. De daders moeten vlotter kunnen gevat worden; in eerste instantie willen we de politie duidelijker in het straatbeeld brengen, in tweede instantie kunnen mobiele camera’s ingezet worden.
 • Dilbeek is een voorbeeld qua afvalvoorkoming, sortering en recyclage; vooral dankzij het principe ‘de-vervuiler-betaalt’. We behouden de verdeelsleutel waarbij minstens de helft van de afvalverwerking wordt betaald door de vervuiler, en de rest door de Dilbeekse belastingbetaler. We moeten hier onze voortrekkersrol, die we samen met Intradura delen, behouden.
 • Op basis van de asbestinventarissen van de gemeentelijke gebouwen zorgen we voor een versnelde afbouw van asbest in gemeentelijke gebouwen. Burgers ondersteunen we om dezelfde oefening te maken, aangevuld met een samenaankoop voor asbestverwijdering.
 • Bij de inzameling van textiel en papier blijven we kiezen voor de alternatieve werkwijze: respectievelijk huis-aan-huis door de sociale economie en door de Dilbeekse jeugdverenigingen.
 • Met Groen-sp.a willen we de deeleconomie (gemeenschappelijke verwarming, wasruimte, tuingereedschap, …) bevorderen, onder meer door vanuit de gemeente een aanspreekpunt en ondersteuning te bieden aan de Dilbekenaren die hiermee willen beginnen.
 • Om elektrisch afval te verminderen richten we een uitleendienst in voor huishoudelijk gereedschap zoals een boormachine, een maaimachine, ... Ook het Repaircafé kan hier een belangrijke rol in spelen.
 • Bouwmaterialenvormen een grote afvalstroom. Het hergebruik blijft nog erg beperkt. Online bestaan er wel al fora om materialen uit te wisselen, maar een fysiek uitwisselpunt is er nog niet. We onderzoeken binnen Dilbeek of er zo'n bouwmateriaalpunt tot stand kan komen, eventueel in samenwerking met de Maakhangaar.
 • Waar mogelijk kiezen we steeds voor gedifferentieerde tarieven (Diftar).
 • Om ook mensen zonder wagen de mogelijkheid te geven om naar het recyclagepark te gaan, richten we geregeld mobiele recyclageparken in.
 • Met de BBB’ers hebben we in Dilbeek een sterk team van gemotiveerde vrijwilligers om zwerfvuil tegen te gaan, zij verdienen alle mogelijke ondersteuning.
 • Meer vuilnisbakken betekenen niet altijd minder zwerfvuil. Bij de plaatsing van nieuwe vuilnisbakken wordt kritisch gekeken of er in de omgeving voldoende sociale controle is om te vermijden dat er een nieuwe sluikstorthotspot ontstaat.

1.5     Landbouw

 • De landbouw staat onder druk. Samen met de Dilbeekse landbouwers kijken we daarom naar mogelijkheden om rechtstreeks te kunnen verkopen aan de eindklant (korte keten), dit in het kader van een lokale voedselstrategie. Een van de mogelijkheden hiervoor is om leegstaande winkelruimte in de dorpskernen ter beschikking te stellen als landbouw-pop-up shop, voor de vele producenten die Dilbeek rijk is.
 • We werken een streekfestival uit met de Dilbeekse land- en tuinbouwverenigingen met als doel de lokale landbouw te promoten.
 • In context van de korte keten, streven we ook naar een gezonder voedselaanbod. Hiervoor ondersteunen we biolandbouw en CSA’s (Community Supported Agriculture) binnen de gemeente.
 • Op gemeentelijke restgronden onderzoeken we in overleg met de buurt of er gekozen kan worden voor biovolkstuinen.
 • Binnen landbouwgebieden werken we samen met de landbouwers, de bewoners en de natuurverenigingen een sterk ecologisch landbouwbeleid uit, waarbij we volop inzetten op erosiebestrijding, o.a. door de aanleg van gras- en kruidenstroken, en op de verhoging van natuurwaarden (bv. door de aanleg van vogelakkers).
 • We ondersteunen de keuze voor gezonde en duurzame voeding in scholen en in de zorg door middel van duurzame overheidsopdrachten.