Gemeente gooit vrijwilligers uit bestuur Dilbeekse Vrije Tijd

22 September 2020

Gemeente gooit vrijwilligers uit bestuur Dilbeekse Vrije Tijd

Vanaf de oprichting van de verschillende gebouwen in de vrijetijdssector zoals CC Westrand en zwembad Dilkom werd er steeds voor gekozen om de gebruikers actief te betrekken bij het bestuur. Dankzij de inzet en creativiteit van de vele vrijwilligers en personeelsleden actief in de vzw’s, groeiden deze gebouwen uit tot unieke bruisende referenties in onze regio. Inspraak, overleg en de kans om mee te beslissen waren altijd de basis voor het vrijetijdsbeleid. Vandaag beslist de gemeenteraad om met deze unieke en waardevolle traditie van meer dan 50 jaar te breken en de vrijwilligers uit het bestuur te gooien zonder waardig inspraak-alternatief. De fracties CD&V, GROEN-spa en DNA!, allen met diepe wortels in het verenigingsleven, verzetten zich hevig tegen deze beslissing.  De meerderheid haalt in haar argumentatie aan dat de vzw’s vandaag niet naar behoren werken. Wat nu voorligt is zeker niet het juiste antwoord op de bestaande problemen.  “De top van de Dilbeekse administratie geeft in haar advies zelf aan dat het bestuur van de vzw’s onder de huidige meerderheid, te veel is gepolitiseerd en de echte vrijwilligers hierdoor afhaken.”, zegt Frank De Clerck. Hier is sprake van een “self-fulfulling-prophecy”: de meerderheid politiseert en legt zelf extra regels en werkwijzen op waardoor de vzw’s niet goed kunnen werken.   “Dit is een stevige motie van wantrouwen ten opzichte van de bestuurders die door de meerderheidspartijen zelf in deze vzw’s zijn neergepoot en voor de schepen voor vrije tijd. Zij slagen er blijkbaar niet in om hun beleid samen met de verenigingen uit te stippelen. Deze beslissing is dus een enorm zwaktebod van deze coalitie”, zegt Jef Vanderoost.  Maar het is vooral een motie van wantrouwen tegenover de vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het vrijetijdsbeleid in onze gemeente. “Alleen al de manier waarop deze beslissing er nu komt getuigt van zeer weinig respect”, zegt Reindert De Schrijver. “Hoe geloofwaardig kan de meerderheid spreken over de zoektocht naar nieuwe vormen van participatie, wanneer ze de bestaande vormen zonder enig overleg afschaft en geen enkel alternatief klaar heeft?”. Het contrast met de vorige reorganisatie van deze stroom, nog maar 4 jaar geleden, is groot. “Toen werd de structuur uitgetekend in nauw overleg met alle vrijwilligers en uitgebreid en open besproken. Vandaag wordt iedereen voor een voldongen feit geplaatst.”, zegt Karel De Ridder. Onze fracties steunen de protestactie “ongehoord” van de vrijwilligers dan ook volmondig.       Door de afschaffing van de vzw’s worden beslissingen nog meer geconcentreerd in het schepencollege. “Door het ontbreken van een vaste commissie van advies, gaat de beslissing bovendien in tegen het cultuurpact die stelt dat overheden gebruikersverenigingen en alle ideologische en filosofische strekkingen moet betrekken bij de voorbereiding én de uitvoering van het cultuurbeleid.”, zegt Jasper De Jonge.    Ook het personeel krijgt opnieuw een stevige bocht te verwerken. “Hun nieuw arbeidsreglement is nog maar pas goedgekeurd. Sommige medewerkers zullen voor de 4e keer van statuut moeten veranderen op 4 jaar tijd.”, zegt Nele Groenweghe.  Ook het flexplan dat werd beloofd, wordt geschrapt omdat dit nu eenmaal niet kan voor werknemers van de gemeente. Ook dit getuigt van zeer weinig respect. Bovendien zal het personeel nu in een nog meer gepolitiseerde omgeving moeten functioneren terwijl de onafhankelijke programmatie net de kracht is van een sterk vrijetijdsaanbod. Onze fracties steunen dan ook de protestactie van het personeel.   Bovendien is deze operatie financieel nadelig voor de gemeente.  De financiële vergelijking die het bestuur gebruikt in haar argumentatie is gemanipuleerd om dit te verdoezelen. Belangrijke subsidies dreigen weg te vallen en men rekent alsof de vrijwilligers stevig vergoed worden, terwijl de essentie van vrijwilligerswerk natuurlijk is dat zij deze taak kosteloos opneemt.   Er is nochtans een alternatief om het bestuur van de stroom vrije tijd slagkrachtiger te maken. Daarom stellen onze fracties bij amendement voor om de sector samen te brengen in één vzw. “Deze evolutie was samen met de vrijwilligers afgesproken bij de oprichting van de huidige vzw’s en maakt het mogelijk om efficiënter te werken zonder de vrijwilligers uit het bestuur te gooien.”, zegt Gino Roesems. In deze ééngemaakte vzw kan meer ruimte worden gegeven aan de vrijwilligers en door het aanpassen van de interne afspraken kan ook de flexibiliteit verhoogd worden.   CD&V, GROEN-spa en DNA! zijn verbolgen dat een dergelijke beslissing op deze respectloze manier wordt genomen. De participatie in het vrijetijdsbestuur wordt afgeschaft zonder waardig en gedragen alternatief. Dit is niet de manier waarop wij met vrijwilligers, personeelsleden en de hele vrijetijdssector in Dilbeek willen omgaan.