23 feb 2019

26 februari 2019 - duurzame doelen

1 aanvullend punt - niet aanvaard

2 amendementen - 2 aanvaard

2 vragen

De agenda van de raad van februari 2019 zat nogal vol met aanstellingen in allerhande intercommunales, commissies en verenigingen. Een noodzakelijk kwaad dat na deze raad hopelijk afgerond is. Voor Groen werd o.a. Karel voorgedragen als raadgevend bestuurder bij Intradura en Haviland, en zal Jasper in de commissie niet-gebiedsgebonden materies zetelen. Toch werden er toch ook al enkele belangrijke punten geagendeerd, zoals het budget van het OCMW en van de politie, en twee reglementen voor het OCMW.

Op de raad van februari 2019 dienden we met Groen ook ons eerste aanvullend punt in voor deze legislatuur. We stelden voor om bij de opmaak van het meerjarenplan rekening te houden met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) van de Verenigde Naties. We zouden hier met Dilbeek niet alleen staan, aangezien de VVSG, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten verschillende tools en methodes ontwikkelde om gemeente hierin te ondersteunen. Lees hier ons punt. De meerderheid koos ervoor om ons punt niet goed te keuren. Ze wilden er wel rekening mee houden, maar niet als referentiekader. We zullen dus de komende maanden zien of dit maar loze woorden waren.

We stelden ook twee vragen aan het college van burgemeester en schepenen:

- een eerste gaat over de geplande verkaveling in het centrum van Itterbeek, tussen de Weidestraat en de Itterbeeksebaan. We willen met Groen o.a. graag weten wat de visie is van het nieuwe bestuur op dit gebied, of ze de gronden die daar eigendom zijn van het OCMW zullen verkopen en of er participatie gepland is met de buurt. De hele vraag lees je hier.

- een tweede vraag gaat over het nieuwe Woonzorgdecreet, dat sinds kort werd gestemd. Dit voorziet de mogelijkheid aan lokale dienstencentra om ook buiten de eigen lokalen te werken. We vragen aan het bestuur of hieromtrent al plannen zijn. De volledige vraag lees je hier.

We dienden tot slot ook twee kleine amendementen in bij het nieuwe erkenningsreglement voor sportverenigingen. Een eerste maakt het reglement wat leesbaarder door een opdracht aan de sportraad op een betere plaats te zetten, een tweede wil vermijden dat sportverenigingen waarvoor nog geen erkende Vlaamse Sportfederatie bestaat, en die er dus niet aan kunnen sluiten, automatisch uit de boot vallen voor subsidiëring. Beide amendementen werden aanvaard.