DNA! en Groen-sp.a stellen samen maatregelen rond oppompen van grondwater voor

24 Juni 2020

DNA! en Groen-sp.a stellen samen maatregelen rond oppompen van grondwater voor

Dilbeek wordt, net als de rest van Vlaanderen, jaar na jaar geconfronteerd met een ernstig droogteprobleem. De fracties DNA! en Groen-sp.a dienden op de gemeenteraad van juni daarom een voorstel in over het besparen van water bij bronbemalingen, het oppompen van grondwater op bouwwerven. Om te vermijden dat het punt door de meerderheid zonder gevolg werd weggestemd en met de plechtige belofte van de schepen om in het najaar met dit punt terug naar de gemeenteraad te komen, werd het punt uitgesteld.  Droogtemaatregelen noodzakelijk In de eerste plaats is het belangrijk dat het opgepompte water zoveel mogelijk wordt geïnfiltreerd in de nabije omgeving van de bronbemaling. Pas wanneer dat niet kan, moet het opgepompte water een andere functie krijgen, om te vermijden dat het gewoon in de riolering verdwijnt. Een eerste belangrijk voorstel van DNA! en Groen-sp.a hiervoor was dat aannemers op werven waar grondwater wordt opgepompt, een buffervat moeten plaatsen van minstens 1000 liter en dit water via een aftapkraantje gratis ter beschikking moet stellen aan buurtbewoners. Zo wordt het grondwater dat wordt opgepompt, zoveel mogelijk nuttig wordt gebruikt. DNA! en Groen-sp.a vroegen daarbij ook dat deze locaties op de gemeentelijke website worden opgelijst. Een tweede voorstel was dat bronbemalingen steeds sondegestuurd moeten zijn. Dit betekent dat het oppompen stopt wanneer het grondwaterpeil een op voorhand bepaald niveau bereikt en pas weer start wanneer het voldoende is gestegen. Zo wordt er minder water opgepompt, wat bovendien ook energie spaart. Bovendien zouden aannemers steeds een debietmeter moeten voorzien. Dit vergemakkelijkt de controle of de bemaling voldoet aan de voorwaarden waarvoor ze werd aangevraagd. De huidige noodsituatie op vlak van droogte noopt ons om elke maatregel te nemen die een verschil kan maken op vlak van droogte, een grote of een kleine. Van uitstel hopelijk geen afstel Aangezien de meerderheid, bij monde van de schepen, aangaf het punt niet te willen goedkeuren, maar er op zich wel mee aan de slag wou gaan, werd het punt uitgesteld naar het najaar.   DNA! en Groen-sp.a betreuren dit op zich, ook deze zomer hadden deze maatregelen namelijk al een gunstig effect kunnen hebben gehad. De beide fracties hopen dan ook dat de meerderheid woord houdt en hier zo snel mogelijk werk van maakt en dat ze zullen betrokken worden bij de uitwerking van het punt, zodat er vanaf volgend voorjaar zeker maatregelen rond bronbemalingen in voege zullen zijn.