Groen investeert mee in de toekomst van Dilbeek

23 December 2013

'Investeren in de toekomst van Dilbeek', dat is de titel die werd gegeven aan het Meerjarenplan (MJP). Want dat is exact wat deze coalitie wil doen: investeren in Dilbeek. Dit MJP bepaalt waar er de volgende jaren door de gemeente wordt in geïnvesteerd en wanneer deze investeringen gepland zijn. Na een discussie van ongeveer tweeënhalf uur, nog vrij kort in vergelijking met andere gemeenten, werd dit plan goedgekeurd op de gemeenteraad van 17 december 2013. Voor het financiële kader: klik .

hier

Door de coalitie werden er 5 grote strategische doelstellingen gekozen: Dilbeek als veilige en geborgen gemeente; Dilbeek als aangename, creatieve en actieve gemeente; Dilbeek als sociale gemeente; Dilbeek als duurzame gemeente; Kwaliteitsvol bestuur. Daarnaast werden er 8 prioritaire doelstellingen geselecteerd, die extra zullen opgevolgd worden: het uitbouwen van een veilig verkeersnetwerk, werken aan een duurzaam en proper Dilbeek, het opwaarderen van de publieke ruimte, het uitbouwen van een leefbare en warme gemeente, het actief stimuleren van inburgeren en het uitbouwen van een positief Vlaams onthaalbeleid, het uitbreiden en toegankelijker maken van kinderopvang, de uitbouw van een sterke werking en dienstverlening én het verzorgen van de interne en externe communicatie.

Hieronder kunnen jullie een bloemlezing vinden met een aantal belangrijke punten uit het MJP. Er staan natuurlijk veel meer acties op het programma de volgende jaren (in totaal een bestand van meer dan 100 pagina's), waar we de volgende jaren uiteraard nog uitgebreid over zullen communiceren, zowel vanuit de gemeente (nog een nieuw belangrijk punt voor deze meerderheid) als vanuit Groen zelf.

Openbare ruimte

Voor iedereen was het tijdens de verkiezingscampagne duidelijk wat de grootste prioriteit in Dilbeek was: grote investeringen in de openbare ruimte, die er na jarenlang slecht beleid verschrikkelijk bijlag.

Een eerste element is de heraanleg en herinrichting van praktisch alle grote verkeersassen: Bodegemstraat, Itterbeeksebaan, Jan de Trochstraat, IJsbergstraat, Doylijkstraat, Dansaertlaan, Brusselstraat, ... Dit betekent niet enkel een nieuwe laag asfalt, maar ook nieuwe voetpaden én eindelijk een inhaalmanoeuvre op vlak van fietspaden! Zeker over dit laatste punt zijn we vanuit Groen zeer tevreden!

Naast alle grote straten wordt er ook geïnvesteerd in veilige en gezellige dorpskernen. Centra moeten echt plaatsen worden waar mensen samenkomen. Er komen (grotere en kleinere) investeringen in elke deelgemeente, met als speerpunt het Masterplan voor het centrum van Dilbeek. Het gemeenteplein verkeersvrij, de heraanleg van Spanjebergstraat, Verheydenstraat en Sint-Alenalaan, heraanleg van het gemeentepark, ... Dilbeek zal er helemaal anders uitzien op het einde van deze legislatuur.

Het openbaar domein wordt niet alleen veiliger, maar ook groener. Zo zetten we onder andere de ingroening van grindstroken verder. Ook is er een groot budget opzij gezet voor de ingroening van de begraafplaatsen. Deze twee maatregelen kaderen in het pesticidenvrij maken van Dilbeek tegen 2015. Daarnaast blijven voor ons de trage wegen heel belangrijk als onderdeel van de trage mobiliteit.

Milieu, groen en duurzaamheid

Naast het openbaar domein gaan we ook de rest van Dilbeek groener maken. Een groentoets voor alle projecten vinden we dan ook een heel belangrijk element in het MJP.

Een eerst concrete actie is de aanplant in maart 2014 van ons nieuwe bos op Herdebeekveld, zoals jullie al konden lezen in vorige artikels op onze website. Ook wordt er geïnvesteerd in de aankoop van nieuwe natuurgebieden en de inrichting van de Molenbeekvallei, en wordt de aanleg van KLE's gepromoot. Groen en natuur moeten ook toegankelijk zijn. Vandaar dat we investeringen gaan doen in groene speelterreinen en parkgebieden, in het bijzonder het gemeentepark van Dilbeek. Verschillende vijvers zullen ook worden heraangelegd/hersteld en het project rond geboorteboomgaarden wordt verdergezet. Om ook onze beken proper te krijgen, staan er ook verschillende rioleringsprojecten op stapel.

Een van de belangrijkste elementen om al deze doelstellingen uit het MJP te realiseren, is ruimtelijke planning, oftewel waar wat mag en wat waar niet mag. De beste manier om te vermijden dat er groene ruimte verdwijnt, is ze beschermen. Het RUP Ecologische Structuren, dat de groene corridors en de groene ruimte in Dilbeek moet vastleggen en beschermen, is dan ook heel belangrijk. Naast het RUP Ecologische Structuren staan er ook nog heel pak andere RUP's op het programma.

Duurzaamheid moet in tijden van klimaatverandering een prioriteit zijn voor elke overheid, en dus ook voor de gemeente Dilbeek. Bij ons wordt dit toegepast door het meestappen in het project Klimaatneutraliteit van de provincie, door in te zetten op energiebesparing (zowel in gemeentelijke gebouwen als daarbuiten) en isolatie, via een duurzamer wagenpark en een duurzaam aankoopbeleid, ...

Op vlak van afval wordt er verder ingezet op zoveel mogelijk afvalvoorkoming.

Patrimonium

Hoewel er veel wordt geïnvesteerd in asfalt én in groen, staan er ook een aantal belangrijke bouwprojecten op het programma deze legislatuur. Ook hier is er zoveel mogelijk rekening gehouden met duurzaamheid. Op vlak van sport wordt er onder meer geïnvesteerd in de site op Caerenbergveld, het Roelandsveld en Dilkom, voor de jeugd staat onder andere de verbouwing van Castelhof tot jeugdverblijfcentrum en de bouw op Begijneborre op het programma en ook in Westrand wordt er stevig geïnvesteerd.

Ook het OCMW investeert stevig: de nieuwe Welzijnscampus (bouw start in 2014), de nieuwe vleugel van Breugheldal (bouw al gestart) en de renovatie van het hele woonzorgcentrum.

Wonen en huisvesting

Wonen is heel duur in Dilbeek en is de hele jaren alleen maar duurder geworden. Het feit dat er door de vorige coalitie maar 1500 euro per jaar werd geïnvesteerd in woonbeleid en goedkopere woningen, hielp ook niet echt. Met Groen in de meerderheid komt hier verandering in. We willen met de gemeente namelijk echt actief zijn op de woonmarkt. Een eerste manier waarop de gemeente dit wil doen is door de oprichting van een rollend grondfonds. Hierbij koopt de gemeente gronden op, ontwikkelt deze en investeert de meerwaarde weer in het rollend grondfonds, waarna de cyclus weer van voren af aan begint. Daarnaast worden alternatieve woonvormen als co-housing en Community Land Trust onderzocht en gestimuleerd. Samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappijen blijft ook heel belangrijk om ons sociaal objectief te halen.

 

Voor de hele gemeentelijke persnota: klik hier.