Groen stelt vragen bij samenstelling Gecoro

18 Mei 2020

Groen stelt vragen bij samenstelling Gecoro

Komende dinsdag staat de nieuwe samenstelling van de GECORO geagendeerd op de gemeenteraad. Met Groen stellen we ons toch een aantal ernstige vragen bij het voorstel van het college, die we dinsdag zeker ook zullen opwerpen.  Ten eerste betreuren we dat er veel ervaring binnen de GECORO verloren gaat. Bovendien kan er bij bepaalde voorgedragen kandidaten de vraag worden gesteld of zij voldoende onafhankelijk zijn van de meerderheidspartijen. Een duidelijke schijn van politieke inmenging is niet goed voor de werking van de GECORO. Ook worden er keuzes gemaakt tussen kandidaten op basis van zelf aangeduide interessevelden, zonder dat er een beperking is op het aantal dat kon worden aangeduid. Bij deze interessevelden valt overigens het overwicht van interesse in vastgoed op, wat opnieuw de evenwichtigheid van de GECORO niet ten goede komt. Dit risico op (schijn van) belangenvermenging trekt zich ook verder door bij andere kandidaten. Dit komt de GECORO niet ten goede. Ten tweede wordt het secretariaat niet volgens de richtlijnen geregeld. Deze stellen dat: “Elke Gecoro heeft zijn vaste secretaris. Die is geen lid van de commissie. De secretaris mag niet aan de beraadslaging of de stemming deelnemen, maar wel informatie verstrekken over de dossiers.” De werkwijze dat alle deskundigen/omgevingsambtenaren van het team Wonen & Ondernemen hiervoor worden aangesteld, is hiermee in strijd.  Tot slot zijn er volgens ons ook een aantal procedurefouten gebeurd, wat opnieuw de rechtsgeldigheid van deze Gecoro niet ten goede komt. Tweede poging Dit is eigenlijk al de tweede poging tot goedkeuring, na de gemeenteraad van april. Op deze gemeenteraad hadden we overigens zelf het uitstel gevraagd, aangezien volgens ons de schriftelijke procedure onvoldoende was om dit punt ten gronde te bespreken. Bovendien werd er door alle fracties enkel ingestemd met een schriftelijke procedure in de veronderstelling dat de agenda ging beperkt worden tot dringende punten die bij consensus gingen worden goedgekeurd, quod non. Wetende dat een schriftelijke procedure volgens het Agentschap Binnenlands Bestuur eigenlijk enkel mogelijk is wanneer andere methodes (bv. via videoconference) onmogelijk zijn, en dat dit laatste duidelijk niet het geval is als we kijken naar een heel aantal omliggende besturen, lag dit niet in de geest van de tussen de fracties overeengekomen procedure. Ook het argument dat het nu dringend is om de GECORO samen te stellen, kan niet gelden. Het is door het dralen van het bestuur zelf dat de GECORO nog niet is samengesteld, terwijl dit al lang, in de loop van 2019, had moeten gebeuren. Dit nu als argument gebruiken om dit er nu snel door te duwen, hield geen steek. Ook andere fracties waren tot dezelfde conclusie gekomen en het punt werd dan ook uitgesteld naar komende dinsdag.