Verkiezingsprogramma Groen - sp.a Dilbeek

12 Juli 2012

Dilbeek. Een gemeente tussen de drukke grootstad en het groene Pajottenland. Een gemeente met een enorme verscheidenheid: van het industriegebied in Groot-Bijgaarden tot de landbouwgronden in Sint-Martens-Bodegem, van de Westrand in Dilbeek tot kasteel Nieuwermolen in Sint-Ulriks-Kapelle en de Pedevallei in Schepdaal en Itterbeek. Een gemeente ook met een rijke geschiedenis, aangezien er nu al bijna 1000 jaar vermeldingen te vinden zijn over die kleine stukjes van de wereld die we nu Dilbeek, Itterbeek, Groot-Bijgaarden, Sint-Ulriks-Kapelle, Sint-Martens-Bodegem en Schepdaal noemen. Een gemeente die Brueghel, een van de grootste Belgische schilders aller tijden, geïnspireerd heeft voor werken die zalen in de grootste musea ter wereld sieren. Men kan nog steeds zonder veel moeite wegdromen naar de tijd van Brueghel, aan het kerkje van Sint-Anna-Pede, terwijl de blinden één voor één in de beek vallen, of aan de watermolen van Sint-Gertrudis-Pede, terwijl de ekster lacht van op de galg. Een gemeente waar je nog ongelooflijk mooie stukjes natuur en groen kunt vinden, als je tijd wilt maken om ze te zoeken. Talloze kleine en grote, maar jammer genoeg meestal versnipperde, lapjes groen waardoor Dilbeek nog steeds elke lente een groen kleedje aantrekt. Maar, Dilbeek is meer dan die 4118 hectare. Dilbeek is vooral een bonte verzameling van ietsje meer dan 40000 mensen, die zo mogelijk nog meer verschillen dan de verschillende landschappen. Dilbeek is alle verenigingen die op zaterdag- en andere morgens, middagen en avonden mensen bijeenbrengen, of het nu om te voetballen, te kaarten, toneel of muziek te spelen, te fietsen, te wandelen of gewoon gezellig samen te zijn is. Ieder van die 40000 mensen is een enorme troef die zoveel mogelijk moet worden uitgespeeld. En dat moet gebeuren in een gemeente die cultuur, sport, industrie, middenstand, bewoning, transport en natuur samenbrengt, en elkaar versterkt, ondanks alle moeilijkheden die daarmee gepaard gaan.In oktober trekken Groen en sp.a in Dilbeek opnieuw samen naar de kiezer. Ons progressief kartel gaat voor de verdere opbouw van onze gemeente. Waar onze gemeente goed en sterk in is, moet behouden blijven. Jammer genoeg zijn er ook nog zeer veel punten waar veel verbetering mogelijk is. Een verbetering waar Groen - sp.a voor garant wil staan.

Daarom steunt ons programma op de volgende zeven bouwstenen:

  1. Basiscomfort, veiligheid en betaalbaar wonen voor iedereen
  2. Mobiliteit als prioriteit
  3. Samen staan we sterker
  4. Werken voor welzijn
  5. Trots op elk talent
  6. Duurzaam en groen Dilbeek
  7. Modern bestuur en goed financieel beleid

Prioriteiten

Vooral op vlak van infrastructuur werd er door de huidige meerderheid van Open VLD-CD&V/NVA/DNA de voorbije jaren veel te weinig geïnvesteerd. Van de geplande werken werd gemiddeld maar een derde uitgevoerd. De gevolgen ervan zijn duidelijk: voetpaden en wegen liggen er belabberd bij. Op vlak van fietspaden is het probleem nog acuter: tijdens de voorbije legislatuur kwamen er amper fietspaden bij. Dit terwijl hier al jarenlang vraag naar is. Groen - sp.a willen dan ook een grotere investering in mobiliteit ten aanzien van de zwakke weggebruiker. De opgelopen achterstand moet dringend worden ingehaald. Prioriteiten voor Groen - sp.a zijn de fietspaden in de omgeving van scholen en langsheen de verbindingswegen tussen de deelgemeenten. Jong en oud moeten zich veilig te voet of met de fiets kunnen verplaatsen. Daarnaast moet er een herinrichting komen van de dorpscentra, waarbij (vracht)verkeer zoveel als mogelijk wordt omgeleid, om te komen tot leefbare gemeenschappen waar cultuur, sport, middenstand, bewoning, transport, onderwijs en natuur naast elkaar kunnen bestaan en elkaar kunnen versterken.

Een tweede prioriteit voor Groen - sp.a is betaalbaar wonen. Wonen in Dilbeek wordt alsmaar duurder. Toch stellen we vast dat er voor huisvestingsbeleid de voorbije jaren amper 6000 euro werd uitgetrokken. Meer dan een heel kleine druppel op een hete plaat is dit niet. We pleiten dan ook voor een gemeentelijk sociaal grond- en huisvestingsbeleid met voldoende middelen, gericht op betaalbaar, energiezuinig en sociaal wonen.

Een derde speerpunt is het behoud en de uitbreiding van groene, openbare ruimtes. Het Dilbeekse groen blijft immers onder druk staan. Een gegeven dat door de vorige meerheid schromelijk werd verwaarloosd. Groen - sp.a pleiten dan ook voor een verkavelingsstop in de openruimtegebieden, een vergroening van straten en pleinen en goed onderhouden openbare parkjes met zitbanken en speeltuigen in elke wijk.

Ook veiligheid is en zal een aandachtspunt blijven. Volgens Groen - sp.a is op dat vlak voorkomen beter dan genezen. Dit gebeurt door het subsidiëren van inbraakpreventie en het inzetten van meer blauw op straat. De bereikbaarheid en de toegankelijkheid van de wijkagent is hierbij zeer belangrijk. Via een laagdrempelig klachtenmeldpunt wordt de sociale controle door de burgers vergemakkelijkt.

Dilbeek is rijk aan vele culturele verenigingen, sportclubs en kunstenaars. Met Groen - sp.a willen wij al deze initiatieven blijven ondersteunen, via financiële en infrastructurele ondersteuning.

Met een jonge lijst wil Groen - sp.a ook blijven investeren in jeugd en jeugdaccommodatie. Dit betekent in de eerste plaats eindelijk de bouw van een volwaardige fuifzaal in de gemeente. Daarnaast moet er verder worden geïnvesteerd in de modernisering van de jeugdlokalen en de uitbouw van het Castelhof tot volwaardig jeugdcentrum met slaapaccommodatie.

Tenslotte staat Groen - sp.a voor een gezond financieel beleid, met oog voor de bescherming van de koopkracht van de werkende en modale burgers, de senioren en de kansarmen in ons midden. Een onevenwichtig en ondoordacht financieel beleid de voorbije jaren heeft er namelijk voor gezorgd dat alle financiële reserves verdwenen zijn. In de beleidsrapporten bij de begroting 2012 wordt duidelijk vermeld dat in 2013 een verhoging van de personenbelasting en van de opcentiemen zal doorgevoerd worden. Een onpopulaire maatregel die door het huidig gemeentebestuur is doorgeschoven tot na de gemeenteraadsverkiezingen.